• Rebel Čmelíkostop

  Kód: 52542
  od 102 Kč od 84 Kč bez DPH

  Zvolte variantu

  Účinný přípravek Rebel Čmelíkostop pro hubení čmelíků u drůbeže, holubů a ostatního ptactva.

   

  • prevence proti zamoření chovu drůbeže a ptactva čmelíkem kůřím
  • aplikace postřikem
  • 1 l aplikačního roztoku na 7-10 m
  • lze použít v přítomnosti ptactva
  • nepoužívá se v přítomnosti potravinových zvířat
  • složení: piperonylbutoxid, fenoxycarb, S-biol, K-Otrine
  • balení: 250 ml, 500 ml a 5 l

   

  Způsob použití Čmelíkostopu:

  Přípravek se aplikuje jako postřik po důkladné mechanické očistě. Při silném zamoření čmelíky je doporučován postřik aplikovat po 3 měsících, při slabém zamoření po 6 měsících.

   

  Detailní informace

  Obsah Balení: 250 ml
  Skladem (1 ks) | 52542
  102 Kč
  84 Kč bez DPH
  Obsah Balení: 500 ml
  Skladem (1 ks) | 52543
  162 Kč
  134 Kč bez DPH
  Obsah Balení: 5 l
  Skladem (1 ks) | 52544
  961 Kč
  794 Kč bez DPH

  Detailní popis produktu

  Charakteristika:

  biocid

  Učinné látky:
  deltamethrin 0,10 g/kg
  tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát
  piperonylbutoxid 3,1 g/kg
  tj. 2-(2-butoxyethoxy)ethyl(2-propyl-4,5-methyldioxy)ether

  Působení přípravku:
  REBEL Čmelíkostop obsahuje dvě účinné látky Deltamethrin a Piperonylbutoxid. Deltamethrin je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škudce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škudců. Nemá systemický účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části prostoru kde je výskyt škůdce.
  Piperonylbutoxid nemá sám o sobě pesticidní účinky. Je-li však přidán do insekticidních směsí, typicky do pyrethrinových, pyrethroidových nebo karbamátových insekticidů, jejich účinnost výrazně vzroste a tím se umožní dosažení vyšších nemetabolizovaných systémových koncentrací aktivního insekticidu v cílovém organismu po delší dobu.

  Použití:
  REBEL Čmelíkostop je nutné před použitím důkladně protřepat. Poté se nastaví tryska rozprašovače do otevřené polohy. Aplikace se provádí po důkladné mechanické očistě na stěny a zařízení chovných prostorů. Přípravek působí až 6 měsíců, přičemž tato hodnota je závislá na okolní teplotě a nasákavosti stěny. Při silném zamoření je třeba aplikaci opakovat po cca 3 měsících.

  Dávkování:
  REBEL Čmelíkostop je připraven k okamžitému použití v nádobce s mechanickým rozprašovačem bez jakéhokoli dalšího ředění. Spotřeba přípravku je cca 1 l na 7 - 10 m2.
  Balení 500 ml vystačí na cca 3,5 - 5 m2.

  Aplikační poznámky:
  Přípravek se nesmí používat v přítomnosti potravinových zvířat.
  Zvířata lze vpustit do ošetřeného prostoru až po zaschnutí přípravku.

  Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
  celoročně

  Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
  Nepoužívat ve volné přírodě ani k přímému ošetření lidí a zvířat.

  Upozornění:
  Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
  Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
  Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
  Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

  Nebezpečná složka:
  reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

  Varování:
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P301 + P330 + P331 Při požití:
  >
  vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení
  P302 + P352 Při styku s kůží:
  >
  omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P304 + P340 Při vdechnutí:
  >
  přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání
  P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
  >
  několik minut opatrně vyplachujte vodou
  > vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
  > pokračujte ve vyplachování
  P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.